พลังงานไฟฟ้า

8 มกราคม 2560 15:40:41

พลังงานไฟฟ้า :จะคงอยู่คู่โลกไปอีกนานและพวกเราต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าไปตลอด,    แต่วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้ากำลังจะหมดไปจากโลก,   ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิทยาศาสตร์   ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็ระดมพลังความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ,   เพื่อให้สามารถใช้วัตถุดิบทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้า,  เห็นไหมครับว่าพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต่อการดำรงค์ชิวิตในปัจจุบันมากเพียงใด,    ฉนั้นทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญมาก,    เพื่อให้มีความมั่นคงทางพลังงานและลดการนำเข้าพลังงานมาผลิตไฟฟ้าที่มีความต้องการมากขึ้นทุกปี,    และปัญหาโลกร้อนก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน,   เป้าหมายจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าหากประชาชนและภาคธุระกิจต่างๆไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลัง,    ทีมงานก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง,    และเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วยดังรายละเอียดต่อไปนี้, 

Home รวมภาพงานระบบ01.jpg

พลังงานมีวันหมดได้ : นอกจากการใช้งานแล้วเราต้องบริหารให้มีประสิทธิภาพ,    ให้คุ้มค่ากับต้นทุนที่เราจ่ายไป,    ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง,    ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม,    ทีมเรามีอุปกรณ์บริหารพลังงานไฟฟ้า,    เช่น   อุปกรณ์ปรับปรุง Power factor,  และอุปกรณ์ Harmonic Filter  ป้องกันการขยายหรือเพื่ม Harmonic, ให้ระบบสายส่งซึ่งจะเป็นปัญหากับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบเดียวกัน, Power Monitoring,  ระบบติดตามบันทึกค่าการใช้พลังงานเพื่อให้สามารถ    บริหารจัดการพลังงานได้,   รายละเอียด


พลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลื่อกของประเทศและไม่มีวันหมด    สามารถหาได้จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย   ประชาชนสามารเป็นเจ้าของโรงผลิตไฟฟ้าชุมชนได้    ชาวบ้านมีรายได้จากการขายวัตถุดิบโรงไฟฟ้า    สร้างรายได้แก่ประชาชนนในชุมชน    ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ    ลดมลภาวะทางอากาศที่ชุมชนเผาเศษวัสดุทางอุตสาหกรรมการเกษตร     ราคาที่ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของได้     รายละเอียด  

พลังงานชีวมวล ( Biomass ) คืออะไร ?  มาจากไหน ? :พลังงานชีวมวล คือ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  อาทิ แกรบ   ชานอ้อย  กากปาล์ม   ซังข้าวโพด   กากมันสำปะหลัง    เศษกิ่งไม้    เป็นต้น   สามารถใช้ได้ไม่มีวันหมด    ปลูกทดแทนได้สร้างอาชืพใหม่ขึ้นในชุมชน    สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าปลูกไม้โตเร็วเป็นพืชพลังงานได้ตันละ  500 บาททุน  
รายละเอียด

ขายพลังงานไฟฟ้าให้ใคร   ?   ขายยังไง ? : การไฟฟ้านครหลวง ( กฟน. ) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูประโภคด้านพลังงานไฟฟ้า   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด   และได้สนองตอบต่อนโยบายภาครัฐ    ในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตขนาดเล็ก ( VSPP ) ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  และแบบพลังงานความร้อนร่วม  ( Cogeneration )  เพื่อส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรภายในประเทศ   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    ตลอดจนแบ่งเบาภาระการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาใหญ่    ของรัฐ    ในระบบผลิตและส่งจำหน่าย    อายุโครงการโรงไฟฟ้า    15-20 ปี
ระยะเวลาคืนทุน  4-7 ปี 
  

Biomass_750.png

Biomass VDO. Guide