การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

27 กุมภาพันธ์ 2553 21:01:55


200kW-Banggi-diagram.jpg

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 200 kWp
(200 kWp PV – Diesel Generator Hybrid Minigrid System)
เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยลีโอนิคส์ เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้กับการไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) ระบบนี้ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 200 kWp, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Three-phase Bi-directional Dual Mode Inverter for Minigrid System) รุ่น APOLLO MTP-6113G ขนาด 200 kVA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Solar Charge Controller with MPPT) รุ่น SOLARCON SCM-480150 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบควบคุม Hybrid System Controller ที่ออกแบบทางวิศวกรรมโดยลีโอนิคส์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการนำพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานด้วย ประสิทธิภาพสูงสุด (Advanced Dynamic Energy) ระบบนี้ถูกติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในเกาะ Banggi ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Sabah ประเทศมาเลเซีย และจัดเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีระบบแสดงผลและควบคุมการทำงานจากระยะไกลด้วยระบบ Telemonitoring ซึ่งแสดงผลข้อมูลแบบ real-time และข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการตรวจติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเวบไซต์  
รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่ (PV Power Farm System)    รายละเอียด
 2. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ( PV-WT-DG-Inverter Hybrid System for Remote Area Power System  ( Island Electrification ))    รายละเอียด 
 3. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 100 kWp (100 kWp PV – Diesel Generator Hybrid Minigrid System)  รายละเอียด 
 4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 40 kWp   รายละเอียด
  พร้อมระบบแสดงผล
  (40 kWp Grid connected Power System with Monitoring and Management Software) 
  รายละเอียด
 5. ระบบผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Leonics Mini-Power Plant )  รายละเอียด
 6. Leonics Sun Cool? ระบบเครื่องปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  (Leonics Sun Cool? - Solar Assisted Air Conditioning System) 
  รายละเอียด
 7. ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสื่อสาร (PV System for Communication)  รายละเอียด
 8. ระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Battery Charging System)  รายละเอียด
 9. ระบบตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ (Meteorological System)  รายละเอียด
 10. ระบบแท่นทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Testing System)  รายละเอียด