โรงไฟฟ้าชุมชน

22 กุมภาพันธ์ 2553 15:38:05

โรงผลิตไฟฟ้าชุมชน  เป็นทางเลือกใหม่ของผู้นำที่มองการไกล   เพื่อชุมชน  ของชุมชน   โดยชุมชน
พลังงานชีวมวลสำหรับโงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน400x400.jpg

ปริมาณเชื้อเพลิงและพลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ  และระยะเวลาการให้พลังงาน

ประเภทชีวมวล

น้ำหนักเชื้อเพลิงเต็มเตา

(กิโลกรัม)

เวลาที่ให้พลังงาน

(นาที)

ทางปาล์ม

0.45

50-55

ไม้ยางพารา

0.50

45-50

ชานอ้อย

0.45

35-40

เหง้ามันสัมปะหลัง

0.40

40-45

ไม้ไผ่

0.50

50-55

ซังข้าวโพด

0.40

45-50

ใบอ้อย

0.40

30-35

ใบไม้

0.40

30-35

เปลือกมะพร้าว

0.50

35-40

หญ้าแห้ง

0.40

30-35

 
ขนาดโรงไฟฟ้าและกำลังการผลิต

ขนาด (KW)เชื้อเพลิง (ตัน)ผลิตกระแสไฟฟ้า (KW)
ปริมาณการใช้
พื้นที่ปลูก
ต่อวัน
ต่อปี
ต่อวัน
ต่อปี
ต่อครัวเรือน
ต่อไร่
1505.41,7823,600
1,188,000300
225
2007.22,3764,800
1,584,000
400
300
30010.83,5647,200
2,376,000
600
450
45016.25,346
10,800
3,564,000
900
750
70025.28,316
16,800
5,544,000
1,400
1,050