เทคโนโลยี่

14 เมษายน 2560 10:18:07


การลงทุนที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( โรงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน ขนาด 100 Kw.-1 Mw. ) เป็นการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน   และสามารถหาเชื้อเพลิงชิวมวลหมุนเวียนได้ภายในชุมชนและขายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค / การไฟฟ้านครหลวง    และปลอดภาษี  8 ปี  ทุกเขตการลงทุนยังได้รับการส่งเสริมจาก BOI. ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับซื้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า   ว่าด้วยระเบียบกิจการส่งเสริมพิเศษ  
ออกแบบและผลิตโดย  บริษัท ซูพริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี้ จำกัดต้นแบบโงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน 04.jpg

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชีวมวลชุมชนต้นแบบตั้งอยู่ที่  อ.เวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
 ออกแบบและผลิตโดย  บริษัท  ซูพริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด
พลังงานไฟฟ้านับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน   และยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในภาคธุรกิจ  เกษตรกรรม   อุตสาหกรรม   ฯลฯ   โดยปริมาณความต้องการใช้งานพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี   ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้ายังไม่เพียงพอกับความต้องการ   เราจึงต้องซื้อไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า และทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางพลังงานของประเทศ   ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้แสวงหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใหม่ๆ  ที่ราคาถูกและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ   มีความยั่งยืนและกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
    รายละเอียด


พลังงานชีวมวลสำหรับโงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน400x400.jpg
พลังงานหมุนเวียนที่หาได้ในชุมชนและเป็นการช่วยพยุงราคาพืชเกษตร  ( พลังงานชีวมวลคืออะไร ? ) ชีวมวล ( Biomass ) คือสารอินทรีย์ที่กักเก็บพลังงาน   จากธรรมชาติสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานได้   เช่นเศษวัสดุทางการเกษตร  หรือกากจากการผลิตจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมการเกษตร  เช่น แกรบ  ชานอ้อย  กากปาล์ม  ซังข้าวโพด  กากมันสำปะหลัง  เศษกิ่งไม้   ฯลฯ   รายละเอียดการใช้พลังงาน   

การรับซื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าโงงานผลิตไฟฟ้าชุมชน 01.jpg

การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต  100 kw-1 Mw.
การไฟฟ้านครหลวง( กฟน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูประโภคด้านพลังงานไฟฟ้า   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด   และได้สนองตอบต่อนโยบายภาครัฐในเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ( VSPP ) ที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและระบบพลังงานความร้อนร่วม ( Cogeneration  ) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในประเทศและแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของรัฐ
   รายละเอียดการรับซื้อไฟฟ้า   ระเบียบการรับซื้อของการไฟฟ้า

รถยนต์พลังงานสะอาด