รายละเอียดการบริการ

21 กุมภาพันธ์ 2553 16:17:05

  1. ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมืออาชีพ ( Energy Management )  บริการเป็นที่ปรึกษาในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับธุรกิจทุกประเภท   ทั้งอาคาร  และโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการพัฒนาแบบผสมผสานทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม   รวมไปถึงการสร้างระบบการจัดการพลังงาน   และสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์พลัังงานขึ้นในองค์กร   ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนา   เพื่อการสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์พลังงาน  
  2. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  ( Engineering Management ) บริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร,   โรงงาน   ตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์   เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์   พร้อมทั้งวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance )  ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบอาคาร ( Energy - Efficint Operation and Maintenance )  เพื่อให้ทุกระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด
  3. ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร ( Facility  Management ) บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร   ระดับนโยบาย    การกำหนดนโยบาย   การวางกลยุทธ์   และการวางแผนการบริหารจัดการอาคาร    และการควบคุมดูแลให้การดำเนินการต่างๆในอาคารบรรลุเป้าหมาย
  4. ที่ปรึกษาออกแบบวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน( Research and Development  of Energy Technologies  )  มุ่งมั่นทำการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและขึ้นตอนการอนุรักษ์พลังงาน   เพื่อให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น   การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ( Renewable Energy ) การพัฒนาระบบการควบคุมการใช้พลังงานของอาคาร  ( Energy Management System ) เพื่อให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท   โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   โดยเน้นเนื้อหาการอบรมที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการอบรม
  5. จัดอบรม / สัมนา  ( Technical - Training  Organizer )   บริการจัดอบรม / สัมนาทุกประเภท   ทั้งทางด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม  และระบบงานด้านวิศวกรรม   จิตสำนึกการรับผิดชอบรวมถึงการใช้งานและบำรุงรักษา ( Operation and Maintenance ) และการบริหารจัดการทรัพยากรของอาคาร
  6. งานตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานและอาคาร   ( Safety Audit / Building Inspector )   ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและโรงงานตามหลักของกรมโยธาธิการ   โดยใช้เทคโนโลยี่การตรวจสอบที่ทันสมัย   ถูกต้องรวดเร็ว    และน่าเชื่อถือ   ราคาไม่แพง

 ( สนใจงานบริการของเราติดต่อ )