อบรม / สัมนา

12 กุมภาพันธ์ 2553 17:14:15

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโลยี่ไฟฟ้ากำลัง ( Center of Excellence in Electrical Power Technology )  : ศูนย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2538   โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้สนัสนุนงบประมาณ  โดย  รองศาสตรจาร์ดร. สำรวย   สังข์สะอาดเป็นผู้อำนวยการศูนย์คนแรก   

ที่ตั้งศูนย์  : ห้อง 107 ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ถ.พญาไทย  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  Tel : (02) 218-6542-3  Fax : (02) 218-6544   Email:cept@chula.ac.th/cept    www.ee.eng.chula.ac.th 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อส่งเสริมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
 2. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้   เทคโนโลยี่  และการนำมาประยุกต์ใช้งาน
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการวิจัยด้านไฟฟ้ากำลัง   ในการทำงานวิจัย   และห้องปฏิบัติการพื้นฐานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทันสมัย
 4. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ   ให้คำปรึกษา   การวิจัยและพัฒนา    การวิเคราห์    การถ่ายทอดเทคโนโลยี่  โดยการจัดฝึกอบรมสัมนา   และการบรรยายทางวิชาการสำหรับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. เพื่อเป็นแหล่งรบรวมข้อมูลทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางไฟฟ้ากำลัง    และสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากำลัง

งานให้บริการทดสอบ :

 1. ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันเสริร์จ   ตามมาตรฐาน IEC-และ IEEE
 2. ทดสอบคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์   ตามมาตรฐาน IEC เช่น ESD, EFT, Surge เป็นต้น
 3. ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสรั่วลงดิน
 4. ทดสอบเซอร์กิตเบรคเกอร์แรงดันต่ำ  และรีเลร์
 5. ทดสอบลูกถ้วยด้วยแรงดันอิมพัลส์หน้าคลื่นชั้น
 6. สอบเทียบเครื่องมือวัด
 • งานบริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อีกมาก ติดต่อ www.ee.eng.chula.ac.th/cept


 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ติดต่อ     ( สมอ. )